Horaris

 

Normativa

Horari i sou substitucions per tipus de jornada. Curs 2021-2022

Sisena hora en els centres de titularitat del Departament d'Educació

Consultar l'expedient d'absentisme

Cursos anteriors

 

 

NORMATIVA
Documents per a l'organització i la gestió dels centres Personal docent (2/07/21): Personal docent


HORARI I SOU SUBSTITUCIONS PER TIPUS DE JORNADA
 

Les vacants i les mitges vacants són les úniques que tenen data de finalització a 31 d’agost. La resta, les substitucions, tenen data de finalització a 30 de juny.


Mestres amb destinació a les escoles i als centres d'educació especial

 • Docència: 24 hores, que inclouen activitats docents amb grups classe, activitats de suport escolar personalitzat i altres activitats de suport, atenció a la diversitat, activitats de tutoria individual i de grup, substitució d'absències de curta durada i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per a l'exercici d'aquestes funcions.
 • Activitats d'horari fix: 6 hores d'activitats complementàries al centre, dintre de les quals s'inclouen, entre d'altres, hores de coordinació, reunions, activitats relacionades amb la tutoria, atenció als pares i mares o tutors i tutores de l’alumnat, activitats de col·laboració amb altres professionals, treball en equip i, si escau, activitats per a la dinamització del Pla català de l'esport. En aquestes activitats, quan les circumstàncies del centre així ho demanin, i prioritzant les necessitats d'atenció de l'alumnat, cal incloure la custòdia d'alumnes.
 • Altres activitats relacionades amb la docència: 7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, correccions, formació permanent, reunions pedagògiques, preparació de programacions, etc., que no s'han de fer necessàriament al centre.

L'horari de les activitats programades i aprovades pel director o la directora, a què fa referència el document "Organització del temps escolar", ha de respectar la jornada laboral setmanal de 37 hores i 30 minuts

 

Professorat amb destinació als instituts, a les escoles d'art i a les escoles oficials d'idiomes

L'horari del professorat dels instituts, escoles d'art i escoles oficials d'idiomes és de 37 hores i 30 minuts a la setmana, d'acord amb la distribució següent:

a) 24 hores de permanència al centre en horari fix: 19 hores lectives i 5 hores d'activitats complementàries: guàrdies i altres vigilàncies, reunions setmanals d'equip docent, reunions de departament, coordinacions d'àmbit i de tutories, comissió d'atenció a la diversitat, coordinacions de nivell i amb especialistes per a l'atenció a la diversitat, i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, faci el director o directora del centre.

b) 6 hores d'activitats complementàries no sotmeses a l'horari fix (reunions d'avaluació, de claustre i de consell escolar, reunions amb pares i mares, coordinació o tutoria de les pràctiques de la formació inicial de professorat, tutoria a professorat novell, reunions de coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes, activitats de reforç i de tutoria, etc.). Aquestes activitats es podran portar a terme de manera telemàtica.

c) 7 hores i 30 minuts d'organització i preparació de les activitats, seguiment de les tasques i aprenentatge de l'alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació d'activitats, impuls de projectes d'innovació, millores educatives, participació en cursos i activitats de formació, etc.

 

 

Personal docent amb destinació als centres de formació de persones adultes

A. Cos de mestres

 • 21 hores setmanals lectives, al llarg dels cinc dies de la setmana, de dilluns a divendres, que inclouen activitats docents amb grups classe, activitats docents a l'aula d'autoformació, activitats relacionades amb l'àmbit de l'acció tutorial (atenció a alumnat, entrevistes i seguiment del pla de treball) i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per exercir aquestes funcions. Aquestes 21 hores es poden prendre com a mitjana quan el centre no faci una distribució horària uniforme al llarg del curs escolar a causa de variacions trimestrals.
 • 6 hores d'activitats complementàries d'horari fix, dintre de les quals s'inclouen substitucions d'absències de curta durada, reunions setmanals, activitats relacionades amb l'àmbit de l'acció tutorial (atenció a l'alumnat, entrevistes i reunions, documentació acadèmica, elaboració d'itineraris formatius, etc.), coordinació de programes, d'ensenyaments, nivells, àmbits i tutories, adaptació del currículum a les necessitats i les característiques de l'alumnat i manteniment de les aules específiques (autoformació, informàtica, laboratori, etc.).
 • 3 hores d'activitats complementàries de presència al centre no sotmeses a l'horari fix, com ara reunions d'avaluació, de claustre i de consell escolar de centre, de coordinació amb altres centres, amb professionals i entitats externes i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, li faci el director o directora del centre.
 • 7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, correcció d'activitats, assistència a cursos i activitats de formació, reunions pedagògiques, preparació de programacions, intervencions educatives individualitzades, etc., que no s'han de fer necessàriament al centre.

Per als i les mestres dels centres de formació de persones adultes en seu penitenciària, dins de les hores d'activitats complementàries (d'horari fix o no), s'inclouen les tasques específiques de participació en els equips multidisciplinaris i òrgans col·legiats, si escau, i de gestió i coordinació penitenciària.
 

B. Cos de professorat d'ensenyament secundari

a. 24 hores de permanència al centre en horari fix: 19 hores lectives i 5 hores d'activitats complementàries

 • 19 hores setmanals lectives, al llarg dels cinc dies de la setmana, de dilluns a divendres, que inclouen activitats docents amb grups classe, activitats docents a l'aula d'autoformació i activitats directives i de coordinació amb les dedicacions previstes per exercir aquestes funcions. Aquestes 19 hores es poden prendre com a mitjana quan el centre no faci una distribució horària uniforme al llarg del curs escolar a causa de variacions trimestrals.
 • 5 hores d'activitats complementàries d'horari fix, dintre de les quals s'inclouen substitucions d'absències de curta durada, reunions setmanals, coordinació de programes, d'ensenyaments, nivells, àmbits i tutories, adaptació del currículum a les necessitats i a les característiques dels alumnes i manteniment de les aules específiques (autoformació, informàtica, etc.) i altres encàrrecs que, en el marc de les seves funcions, li faci el director o directora del centre.

b. 6 hores d'activitats complementàries, no sotmeses a l'horari fix (reunions d'avaluació, de claustre i de consell de centre, activitats relacionades amb l'àmbit de l'acció tutorial (informació, orientació, acompanyament i atenció als alumnes, entrevistes i reunions, documentació acadèmica, elaboració d'itineraris formatius, etc.), tutoria de professorat novell, coordinació amb altres centres, reunions amb professionals i entitats externes. Aquestes activitats es podran portar a terme de manera telemàtica.

c. 7 hores i 30 minuts per a la preparació de classes, seguiment de les tasques i aprenentatge de l'alumnat, elaboració de materials, programació i coordinació d'activitats, impuls de projectes d'innovació, millores educatives, participació en cursos i activitats de formació, etc.

 

 

 

SISENA HORA EN ELS CENTRES DE TITULARITAT DEL DEPARTAMENT D'EDUCACIÓ 

Accés a la Resolució de la Secretaria de Polítiques Educatives en relació a la impartició de la sisena hora en els centres de titularitat del Departament d'Educació

 

 

CONSULTA DE L'EXPEDIENT D'ABSENTISME
 

Per tal de saber l'estat de l'expedient d'absentismes (15h) al vostre ATRI, haureu de fer clic a "Gestió del Temps" i després a "Expedient d'absentismes" (com en el cas que podeu veure a la foto):

 

Recordeu que la consulta només es pot fer en un interval màxim de 30 dies entre la "data d'inici" del formulari, i la "data fi"... i després haureu de fer clic al botó negre d'adalt que posa "cerca" (com en el cas que podeu veure a la foto):Declaració responsable justificativa d’absència per motius de salut o d’assistència a consulta mèdica

Més informació a la web de salut

 

 

CURS 2020-21

 

Horari i sou substitucions per tipus de jornada
 (*) Al Juliol de 2020, en mesa sectorial s’ha aprovat definitivament la recuperació de l’horari de permanència del professorat a secundària de 24 hores, tal i com reconeixia la llei d’acompanyament dels pressupostos de 2020 que es va aprovar al Parlament el passat mes d’abril. La recuperació d’aquest dret s’inscriu dins de la lluita sindical unitària pel retorn de les condicions laborals arrabassades ara fa 10 anys

Les vacants i les mitges vacants són les úniques que tenen data de finalització a 31 d’agost. La resta, les substitucions, tenen data de finalització a 30 de juny.

 

 

CURS 2019-20

 


CURS 2018-19


CURS 2017-18

 

Horari i sou substitucions per tipus de jornada

 

PRIMÀRIA

 

Lectives

Comple-
mentàries

Total
permanència

TOTAL HORES
COBRAMENT

Retribució general brutamensual sense triennis

% jornada

 

Vacant sencera o
compactació 1/3+1/3+ 1/3

24h

6h

30h

37,5

2.031,02

100,00%

Mitja vacant + 1/3

20h

5h

25h

31,25

1.692,44

83,33%

Compactació de 1/3 + 1/3

16h

4h

20h

25

1.353,87

66,67%

Mitja vacant

12h

3h

15h

18,75

1.015,51

50,00%

1/3

8h

2h

10h

12,5

676,94

33,33%

 

SECUNDÀRIA

  

Lectives

Comple-mentàries fixes en graella setmanal

Complementàries en horari no fix

 

TOTAL HORES 
COBRA-MENT

Retribució general bruta mensual sense triennis

% jornada

 

SECUNDÀRIA

PTFP

 

Vacant sencera o compactació 1/3 + 1/3 + 1/3

19h

9h

2h

37,5

2.308,43

2.155,74

100%

Mitja vacant + 1/3

15h 50m

7h 30m

1h 40m

31,25

1.923,91

1.796,38

83,33

1/3 + 1/3

12h 40m

6h

1h 20m

25

1.539,04

1.437,02

66,67

Mitja vacant

9h 30m

4h 30m

1h

18,75

1.154,40

1.077,87

50,00

1/3

6h 20m

3h

40m

12,5

769,52

718,51

33,33

 


CURS 2016-17

 

Horari i sou substitucions per tipus de jornada

 

Normativa horari no fix al centre

 

PRIMÀRIA

 

Lectives

Comple-
mentàries

Total
permanència

TOTAL HORES
COBRAMENT

Retribució general brutamensual sense triennis

% jornada

 

Vacant sencera o
compactació 1/3+1/3+ 1/3

25h

5h

30h

37,5

2.010,91

100,00%

Mitja vacant + 1/3

20h 50m

4h 10m

25h

31,25

1.675,76

83,33%

Compactació de 1/3 + 1/3

16h 40m

3h 20m

20h

25

1.340,61

66,67%

Mitja vacant

12h 30m

2h 30 m

15h

18,75

1.005,46

50,00%

1/3

8h 20m

1h 40m

10h

12,5

670,30

33,33%

 

SECUNDÀRIA

  

Lectives

Comple-mentàries fixes en graella setmanal

Complementàries en horari no fix

 

TOTAL HORES 
COBRA-MENT

Retribució general bruta mensual sense triennis

% jornada

 

SECUNDÀRIA

PTFP

 

Vacant sencera o compactació 1/3 + 1/3 + 1/3

20h

8h

2h

37,5

2.285,99

2.139,41

100%

Mitja vacant + 1/3

16h 40m

6h 40m

1h 40m

31,25

1.904,99

1.778,68

83,33

1/3 + 1/3

13h 20m

5h 20m

1h 20m

25

1.523,99

1.422,94

66,67

Mitja vacant

10h

4h

1h

18,75

1.143,00

1.067,21

50,00

1/3

6h 40m

2h 40m

40m

12,5

762,00

711,47

33,33


CURS 2013-14

 

Horari i sou substitucions per tipus de jornada

 

PRIMÀRIA

 

Lectives

Comple-
mentàries

Total
permanència

TOTAL HORES
COBRAMENT

Retribució general brutamensual sense triennis

% jornada

 

Vacant sencera o
compactació 1/3+1/3+ 1/3

25h

5h

30h

37,5

1.990,99

100,00%

Mitja vacant + 
1/2 substitució

23h 30m

5h

28h 30m

34,75

1.844,98

92,67%

Sencera substitut

22h 30m

5h

27h 30m

32,5

1.725,52

86,67%

Mitja vacant + 1/3

20h 50m

4h 10m

25h

31,25

1.659,16

83,33%

Titular amb càrrec

20h 30m

4h 30m

25h

29,5

1.566,24

78,66%

Mitja substitució + 1/3

19h 20m

4h 10m

23h 30m

28,5

1.513,15

76,00%

Titular amb càrrec

18h 30m

4h

22h 30m

26,5

1.406,97

70,66%

Compactació de 1/3 + 1/3

16h 40m

3h 20m

20h

25

1.327,33

66,67%

Titular amb càrrec

16h 30m

3h 30m

20h

23,5

1.247,69

62,66%

Substitució 2/3

15h

3h 30m

18h 30m

22

1.168,05

58,67%

Mitja vacant

12h 30m

2h 30 m

15h

18,75

995,50

50,00%

Mitja substitució

11h

2h 30m

13h 30m

16

849,49

42,67%

1/3

8h 20m

1h 40m

10h

12,5

663,66

33,33%

 

SECUNDÀRIA

  

Lectives

Comple-mentàries fixes en graella setmanal

Complementàries en horari no fix

 

TOTAL HORES 
COBRA-MENT

Retribució general bruta mensual sense triennis

% jornada

 

SECUNDÀRIA

PTFP

 

Vacant sencera o compactació 1/3 + 1/3 + 1/3

20h

8h

2h

37,5

2.263,34

2.113,27

100%

Mitja vacant +
1/2 substitució

20h

7h 12m

1h 48m

34,75

2.097,36

1.958,30

92,67

Sencera substitut

20h

6h

1h 30m

32,5

1.961,56

1.831,50

86,67

Mitja vacant + 1/3

16h 40m

6h 40m

1h 40m

31,25

1.886,12

1.761,06

83,33

Titular amb càrrec

18h

6h

1h 30m

29,5

1.780,49

1.662,44

78,66

Mitja substitució + 1/3

16h 40m

5h 50m

1h 28m

28,5

1.720,14

1.606,09

76,00

Titular amb càrrec

16h

5h 36m

1h 24m

26,5

1.599,43

1.493,38

70,66

1/3 + 1/3

13h 20m

5h 20m

1h 20m

25

1.502,89

1.408,85

66,67

Titular amb càrrec

14h

5h 12m

1h 18m

23,5

1.418,36

1.324,32

62,66

Substitució 2/3

13h 30m

4h 24m

1h 06m

22

1.327,83

1.239,79

58,67

Mitja vacant

10h

4h

1h

18,75

1.131,67

1.056,64

50,00

Mitja substitució

10h

3h 12m

48m

16

965,69

901,66

42,67

1/3

6h 40m

2h 40m

40m

12,5

754,45

704,42

33,33

 


 

Versió del curs passat 2012-2013

 

PRIMÀRIA

 

 

Lectives

Comple-
mentàries

Total
Permanència

TOTAL HORES
COBRAMENT

Retribució General Bruta

mensual sense triennis

% jornada

 

Vacant a sencera  o
compactació 1/3 + 1/3 + 1/3

25h

5h

30h

37,5

1.990,99

100,00%

Mitja vacant +
1/2 substitució

23h 30m

5h

28h 30m

34,75

1.844,98

92,67%

Sencera substitut

22h 30m

5h

27h 30m

32,5

1.725,52

86,67%

Mitja vacant + 1/3

20h 50m

4h 10m

25h

31,25

1.659,16

83,33%

Mitja substitució + 1/3

19h 20m

4h 10m

23h 30m

28,5

1.513,15

76,00%

Compactació de 1/3 + 1/3

16h 40m

3h 20m

20h

25

1.327,33

66,67%

Substitució 2/3

15h

3h 30m

18h 30m

22

1.168,05

58,67%

Mitja vacant

12h 30m

2h 30 m

15h

18,75

995,50

50,00%

Mitja substitució

11h

2h 30m

13h 30m

16

849,49

42,67%

1/3 8h 20m 1h 40m 10h 12,5 663,66 33,33%

 

Aquestes hores són les hores màximes que es realitzen i que es cobren però: si es substitueix a una persona amb algun tipus de càrrec no es cobraran la reducció de les hores lectives que el titular té assignades a aquell càrrec i la part d’hores de preparació de classes corresponent:

 


Horari lectiu del titular

Lectiva

Compl. a centre

Preparació de classes

Total complementari

Jornada laboral

Retribució General
Bruta Mensual
sense triennis

% jornada laboral

24-25

22h 30m

5h

5h

10

32,5

1.725,52

86,66

22-23

20h 30m

4h 30m

4h 30m

9

29,5

1.566,24

78,66

20-21

18h 30m

4h

4h

8

26,5

1.406,97

70,66

18-19

16h 30m

3h 30m

3h 30m

7

23,5

1.247,69

62,66

 

SECUNDÀRIA

 

  Lectives Complementàries fixes en graella setmanal Complementàries en horari no fix TOTAL HORES
COBRAMENT
Retribució General Bruta mensual sense triennis % jornada
SECUNDÀRIA PTFP
Vacant a sencera  o
compactació 1/3 + 1/3 + 1/3
20h 8h 2h 37,5 2263,34 2113,27 100%
Mitja vacant +
1/2 substitució
20h 7h 12m 1h 48m 34,75 2.097,36 1958,30 92,67
Sencera substitut 20h 6h 1h 30m 32,5 1.961,56 1831,50 86,67
Mitja vacant + 1/3 16h 40m 6h 40m 1h 40m 31,25 1.886,12 1761,06 83,33
Mitja substitució + 1/3 16h 40m 5h 52m 1h 28m 28,5 1.720,14 1606,09 76,00
1/3 + 1/3 13h 20m 5h 20m 1h 20m 25 1.502,89 1408,85 66,67
Substitució 2/3 13h 30m 4h 24m 1h 06m 22 1.327,83 1239,79 58,67
Mitja vacant 10h 4h 1h 18,75 1.131,67 1056,64 50,00
Mitja substitució 10h 3h 12m 48m 16 965,69 901,66 42,67
1/3 6h 40m 2h 40m 40m 12,5 754,45 704,42 33,33

 

Aquestes hores són les hores màximes que es realitzen i que es cobren però: si es substitueix a una persona amb algun tipus de càrrec no es cobraran la reducció de les hores lectives que el titular té assignades a aquell càrrec i la part d’hores de preparació de classes corresponent:

 


Horari lectiu del titular

Lectiva

Compl. a centre (no totes en graella)

Preparació de classes

Total complementari

Jornada laboral

Retribució General
Bruta Mensual
sense triennis

% jornada laboral

PTFP

SECUNDÀRIA

19-20

20h

7h 30m

5h

12h 30m

32,5

1.831,50

1.961,56

86,66

17-18

18h

7h 30m

4h

11h 30m

29,5

1.662,44

1.780,49

78,66

15-16

16h

7h

3h 30m

10h 30m

26,5

1.493,38

1.599,43

70,66

13-14

14h

6h 30m

3h

9h 30m

23,5

1.324,32

1.418,36

62,66

 

 • Les vacants a sencera i les mitges vacants són les úniques que tenen data de finalització 31/08. La resta tenen data de finalització 30/06. A més altre cop, el personal substitut es torna a quedar sense cobrar el juliol.
 • Per a les substitucions en centres de formació d’adults heu de veure la següent pàgina
 • USTEC·STEs rebutja frontalment aquesta discriminació del personal substitut, i la seva reducció de jornada i sou què afegit a la reduccions de plantilles, ha fet que molt del personal interí que tenia unes perspectives d’estabilitat hagi vist com ha perdut la feina o s’han precaritzat les seves condicions laborals.
 • USTEC·STEs, amb unitat d’acció sindical, ha presentat un recurs contenciós administratiu fonamentat en què no es pot diferenciar drets laborals del personal substitut i interí quan jurídicament no existeix cap diferència en cap normativa superior vigent entre un substitut i un interí. De fet el tribunal Europeu d’Estrasburg ens va donar la raó que no es pot fer aquest tipus de distinció al personal interí respecte del funcionari. Defensarem amb totes les eines possibles el dret bàsic que mateix treball, mateix salari.

 

Correspondència entre la dedicació sol·licitada i els llocs de treball

Dedicació sol·licitada a les dades de borsa Dedicació dels llocs de treball que se li poden adjudicar
1

1

0,92

0,86

0,83

0,83

0,78

0,75

0,66

0,70

0,66

0,62

0,5

0,58

0,50

0,42

0,33

0,33

 

 • El Departament d’Ensenyament va crear els blocs a mitjans de juliol i no va donar la possibilitat al personal subtitut i interí a modificar les seves dades per tal d’adequar les seves possibles condicions laborals. A més, a mitjans de setembre anava a tenir el mateix maltracte en vers el substitut fins que USTEC·STEs va exigir que qualsevol canvi en aquests blocs havia d’anar a companyat d’un període de modificació de dades. El Departament va accedir i va canviar els blocs el dia lectiu anterior al 17 de setembre, dia en què tot el personal substitut i interí va poder modificar les dades.

 

 

 

 

Número de visites avui: -